Jaarverslag 2015

Inleiding
In 2015 heeft de Stichting Podium Euritmie dankzij de donateurs, weer een groot aantal toekenningen kunnen doen. Er is een bestuurswisseling geweest en er is er een plan gemaakt om nieuwe donateurs te werven, zodat er zoveel mogelijk euritmieprojecten in Nederland ondersteund kunnen blijven worden.

Bestuur
Na een jarenlange grote inzet heeft Monica Mees het bestuur van het Stichting Podium Euritmie verlaten. Ook Ben Giessen is gestopt als penningmeester van het bestuur. Hun plaatsen zijn ingenomen door Ghiti Brinkman als (2e) secretaris en Yolanda Tijsterman, die al de boekhouding van de stichting verzorgde, als penningmeester. Het bestuur is in de oude samenstelling twee maal bijeen geweest en in de nieuwe samenstelling drie maal.
Naast het bespreken van de subsidieaanvragen hebben we ons bezig gehouden met de toekomst, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende geld binnen blijft komen om de aanvragen te kunnen honoreren.

Toekomst
Om de Stichting Podium Euritmie weer meer bekendheid te geven en het belang van de podiumeuritmie in Nederland over het voetlicht te brengen heeft Marleen Klinkenberg een warm pleidooi voor de euritmie geschreven, waarbij naar voren kwam dat het publiek bij het kijken een actieve rol heeft. In 2016 wordt het stuk geplaatst in Motief, klik hier om het op deze website te lezen.

Toekenningen
In 2015 zijn de volgende toekenningen gedaan:

 1. Stichting Boilerhouse heeft een subsidie gekregen van €800 voor een Miniatuur tweeluik tijdens het Herfstcongres. Een medisch-therapeutische conferentie met ca.300 bezoekers.
 2. De Stichting Klank en beweging heeft een tournee langs Vrije Scholen georganiseerd met het sprookje “De Heks en de Zonnezuster”, uitgevoerd door het Sjostakovits ensemble van Elizabeth Appenrodt en Marina Akkerman. Zij kregen €2.500.
 3. Kompanie Vonunnan heeft in mei 2015 een grote tournee gemaakt met de productie “De Kleurendief”. Zij hebben een groot aantal Vrije Scholen bezocht en theaters waarbij de kinderen in de gelegenheid waren mee te spelen. Vonunnan kreeg €1.500.
 4. De jaarlijkse “Gedenkstonde voor de gestorvenen” werd voor de Antroposofische Vereniging verzorgd door de Projektgroep Gedenkstonde Den Haag. Zij kregen €750.
 5. De Stichting Euritmie heeft €500 gekregen voor een oefengroep o.l.v. Elsemarie ten Brink.
 6. In het kader van het studiecentrum Antroposofie is er door Elizabeth Appenrodt en Elsemarie ten Brink op 16 oktober een avond georganiseerd met opvoering, toelichting en demonstratie van een aantal preludes en fuga’s van Bach. Het project kreeg €405.
 7. “Ode aan de aarde” was een project van Juliette van Lelieveld waarbij de ontwikkeling van de aarde, maar ook aandacht voor het milieu en de eigen lichamelijkheid centraal stond. Het project heeft €1.000 gekregen.
 8. Stichting Boilerhouse heeft een aanvullende subsidie gekregen voor de productie “Luistermeer”, een interactieve poëtisch-theatrale belevenis aan de waterpartij in Den Haag. Er was een groot gat in de begroting ontstaan omdat de Gemeente Den Haag vrij laat liet weten de verwachte subsidie niet te zullen verlenen. Voor een eerdere grote productie was die subsidie wel verleend. Boilerhouse kreeg €1.000.
 9. De voorstelling “Zou u dat kunnen dansen?”, die naar aanleiding van het boek 100 Jaar Euritmie in Nederland is gemaakt, is in 2014 een aantal keer in Nederland opgevoerd. Om de productie in Witten-Annen tijdens het euritmiefestival te kunnen tonen, is opnieuw subsidie verleend omdat het thema “De Nederlandse euritmie” is. Zij kregen €500.
 10. Paul de Roo organiseert elk jaar een Stille Zaterdagviering. Dit jaar werd er een toespraak gehouden door Marije Stevens, Emile Cnoops euritmiseerde twee stille vormen en Paul de Roo speelde zelf zijn compositie “Muziek voor Stille Zaterdag”. Hij kreeg het gevraagde bedrag van €175.
 11. Stichting Uit Eigen Beweging heeft €2.000 gekregen voor hun tournee met de productie “De Speelse mens”. Een bruisende productie door professionele euritmisten en amateurs.
 12. De zeer actieve euritmiesectie van het Rudolf Steiner College heeft €600,00 gekregen om het optreden van Kompanie Vonnunan in de school mogelijk te maken.
 13. Kompanie Vonunnan heeft in januari €1.500 gekregen voor de tournee met “De Kleurendief” en “Walk with me”.
Algemeen

Doelstelling
De stichting is opgericht op 30 maart 2004 en is gevestigd te ‘s-Gravenhage. De doelstelling van de Stichting is het oprichten, in stand houden en verder tot ontwikkeling brengen van een opleiding uitvoerend kunstenaar. Hierbij geldt in het bijzonder als uitgangspunt de vernieuwing van de euritmie als podiumkunst
gebaseerd op de gedachten van Rudolf Steiner. Dit doel wordt nagestreefd door:

 • samenwerking met andere euritmieopleidingen en het bevorderen van erkenning door de overheid van de opleiding uitvoerend kunstenaar.
 • het produceren en (doen) uitvoeren van voorstellingen.

De stichting zal ter bereiking van het doel samenwerken met personen en instellingen die het doel van de stichting zoals vermeld kunnen bevorderen in de meest ruime zin.
De Stichting verkrijgt haar middelen door schenkingen, legaten, erfstellingen, opbrengsten uit vermogen, opbrengsten uit activiteiten waaronder opvoering, contributies en bijdragen van donateurs, subsidies, alle andere baten.
Op 4 oktober 2006 is de Stichting Podium Euritmie gefuseerd met de Vereniging ter bevordering van Eurythmie. Ter gelegenheid van deze fusie heeft de Stichting Podium Euritmie het gehele vermogen van de Vereniging ter bevordering van Eurythmie onder algemene titel verkregen en heeft de laatstgenoemde rechtspersoon opgehouden te bestaan. De statuten van de Stichting Podium Euritmie zijn niet gewijzigd.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Podium Euritmie bestond per 1 januari 2015 officieel uit de volgende personen:

 • Mevr. J.M. Klinkenberg – voorzitter
 • Mevr. G. Brinkman – lid
 • Dhr. Y. Tijsterman – penningmeester
 • Dhr. V. Harry – lid

Resultaat boekjaar
Het boekjaar is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van €11.923,-. Vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur van de Stichting Podium Euritmie is dit exploitatieresultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Mevr. J.M. Klinkenberg – voorzitter
Dhr. Y. Tijsterman – penningmeester

Balans per 31 december 2015

2015 2014
Actief
Liquide middelen
Postbank 7.778 2.571
Postbank – RenteMeerrekening 239 235
Triodos deposito 46.378 61.297
54.405 64.103
Vlottende activa
Debiteuren 0 0
Nog te ontvangen bedragen 0 1.570
0 1.570
Totaal 54.405 65.673
2015 2014
Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve 65.673 66.768
Exploitatieresultaat -11.268 -1.095
54.405 65.673
Vlottende passiva
Crediteuren 0 0
Nog te verrekenen bedragen 0 0
0 0
Totaal 54.405 65.673

Winst- en verliesrekening 2015

2015 2014
Lasten
PR Kosten 215 127
Bureaukosten 562 137
Reis- en verblijfkosten 0 0
777 264
Bijdragen 13.230 7.025
Exploitatieresultaat -11.268 –1.095
Totaal 2.399 6.194
Baten
Giften 2.060 6.015
Rente 105 179
Overige baten (o.a. ontvangen spaarrek. VTB) 234 0
Totaal 2.399 6.194