Jaarverslag 2014

Algemeen

Doelstelling
De stichting is opgericht op 30 maart 2004 en is gevestigd te ‘s-Gravenhage. De doelstelling van de stichting is het oprichten, in stand houden en verder tot ontwikkeling brengen van een opleiding uitvoerend kunstenaar. Hierbij geldt in het bijzonder als uitgangspunt de vernieuwing van de euritmie als podiumkunst
gebaseerd op de gedachten van Rudolf Steiner. Dit doel wordt nagestreefd door:

  • samenwerking met andere euritmie-opleidingen en het bevorderen van erkenning door de overheid van de opleiding uitvoerend kunstenaar.
  • het produceren en (doen) uitvoeren van voorstellingen.

De stichting zal ter bereiking van het doel samenwerken met personen en instellingen die het doel van de stichting zoals vermeld kunnen bevorderen in de meest ruime zin.
De stichting verkrijgt haar middelen door schenkingen, legaten, erfstellingen, opbrengsten uit vermogen, opbrengsten uit activiteiten waaronder opvoering, contributies en bijdragen van donateurs, subsidies, alle andere baten.
Op 4 oktober 2006 is de Stichting Podium Euritmie gefuseerd met de Vereniging ter bevordering van Eurythmie. Ter gelegenheid van deze fusie heeft de Stichting Podium Euritmie het gehele vermogen van de Vereniging ter bevordering van Eurythmie onder algemene titel verkregen en heeft de laatstgenoemde rechtspersoon opgehouden te bestaan. De statuten van de Stichting Podium Euritmie zijn niet gewijzigd.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Podium Euritmie bestond per 31 december 2014 officieel uit de volgende personen:

  • Mevr. J.M. Klinkenberg – voorzitter
  • Mevr. M. Mees – lid
  • Dhr. B. Giesen – penningmeester
  • Dhr. V. Harry – lid

Resultaat boekjaar
Het boekjaar is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van €1.095. Vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur van de Stichting Podium Euritmie is dit exploitatieresultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Mevr. J.M. Klinkenberg – Voorzitter
Dhr. V.Harry – lid


Balans per 31 december 2014

2014 2013
Actief
Liquide middelen
Postbank 2.571 3.791
Postbank – RenteMeerrekening 235 233
Triodos deposito 61.297 60.824
64.103 64.848
Vlottende activa
Debiteuren 0 0
Nog te ontvangen bedragen 1.570 1.920
1.570 1.920
Totaal 65.673 66.768
2014 2013
Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve 66.768 78.266
Exploitatieresultaat -1.095 -11.498
65.673 66.768
Vlottende passiva
Crediteuren 0 0
Nog te verrekenen bedragen 0 0
0 0
Totaal 65.673 66.768

Winst- en verliesrekening 2014

2014 2013
Lasten
PR Kosten 127 34
Bureaukosten 137 457
Reis- en verblijfkosten 0 0
264 491
Bijdragen 7.025 13.933
Exploitatieresultaat -1.095 -11.498
Totaal 6.194 2.925
Baten
Giften 6.015 2.450
Rente 179 475
Overige baten (o.a. ontvangen spaarrek. VTB) 0 0
Totaal 6.194 2.925