Jaarverslag 2016

Inleiding
Ook In 2016 heeft de Stichting Podium Euritmie weer een groot aantal toekenningen kunnen doen. Dat was vooral mogelijk doordat er inmiddels een redelijk kapitaal is opgebouwd en er legaten worden nagelaten. Het aantal donateurs is in 2016 helaas gedaald, ondanks een mailing aan ongeveer 400 mensen waarbij naast het jaarverslag en de jaarrekening ook het artikel van Marleen Klinkenberg voor Motief in de oorspronkelijke versie is meegestuurd.

Bestuur
Het bestuur had dezelfde samenstelling als in 2015: voorzitter Marleen Klinkenberg, penningmeester Yolanda Tijsterman en twee secretarissen Vincent Harry en Ghiti Brinkman. Het bestuur is vijf keer bij elkaar geweest.

Toekenningen

 1. Paul de Roo kreeg €175 voor zijn jaarlijks terugkerende project op de Stille Zaterdag. Een intieme middag met de compositie “Muziek voor de Stille Zaterdag” van Paul de Roo uitgevoerd door de componist zelf, met stille euritmie en een lezing.
 2. Het Patmos ensemble is een nieuwe groep uit Zutphen. Zij hebben een euritmieopvoering verzorgd op een studiedag over Jeroen Bosch. Zij hebben zich laten inspireren door het thema: “Geen Opstanding zonder Hellevaart” en beelden van Jeroen Bosch, over goed en kwaad in de mens en het ontwikkelen van nieuwe krachten om het boze te overwinnen. Zij kregen €500.
 3. Kompanie Vonnunan heeft een grote bijdrage gekregen voor twee tournees in Nederland. Eén in januari-februari en één in mei. Ze speelden tientallen voorstellingen van de volgende producties: Wooden Wings, Walk with me, Siebe(n), de Kleurendief en Showcase, fragmenten uit de andere programma’s. Zij speelden op scholen, een ziekenhuis en theaters. Een mengeling van dans, euritmie, theater. Door de groep movopoëtisch theater genoemd. Zij kregen in totaal €4.500.
 4. Ciaconna deel 2, een productie van Gia van den Akker die verder ontwikkeld wordt onder de naam “Face to Face” en in 2017 onder andere te zien zal zijn in Nederland. Een samenwerking met zang met als thema afscheid. De gezongen versie van de Ciaconna van Bach staat hierbij centraal. Zij kreeg €2.260.
 5. Time, een productie van Studio Focus van Elsemarie ten Brink en Martje Brandsma met teksten van T.S. Eliot en muziek voor marimba, gespeeld door de percussionist Konstantyn Napolov. Zij kregen €6.000 waarvan de helft een schenking en de rest voor het garantiefonds, dat zal worden terugbetaald als de inkomsten voldoende blijken te zijn (€3.000 is in 2017 teruggestort).
 6. Ethersoorsten, €1.900. Een project over meerdere jaren waarbij onderzoek is gedaan vanuit de Natuurwetenschappelijke Sectie en de Sectie voor Woord, Muziek en Euritmie. Het resulteerde in 2016 in een voorstelling over de vier ethersoorten en de gevallen ethersoorten. De Bovennatuur en de Ondernatuur. Met een toelichting van Mario Matthijsen.
 7. De solovoorstelling Over de Grens van Juliëtte Lelieveld, €1.500. Thema is verschillende aspecten van over de grens gaan. Het verlaten van het eigen land, de ander begrijpen, over de grens gaan van de zichtbare naar een de onzichtbare wereld op zoek naar hoop en licht.
 8. Gedenkstonde voor de Gestorvenen, €850. Euritmieprogramma met toespraak. De jaarlijkse viering in november van de Haagse afdeling van de Antroposofische Vereniging.
 9. Euritmiedagen maart 2017 (Cori de Leeuw), €2.100. Drie feestelijke dagen gevuld met workshops en uitvoeringen door een groot aantal verschillende
  groepen.
 10. De Stichting Boilerhouse kreeg €2.500 voor de preview van “I am the one I have been waiting for”, een pilot van een groot project dat verder ontwikkeld zal worden in 2017 en 2018. De eerste zuil ging over eenzaamheid en het isolement van het individu en de menselijke verbondenheid.
 11. De Stichting Uit Eigen Beweging heeft een grote tournee gemaakt met de sprankelende productie “Aedemtocht, de reis van de Argonauten naar het Gulden Vlies”. Hiervoor kregen zij €1.000. De productie wordt gemaakt door de groep Curach, samengesteld uit euritmisten en zeer geoefende amateurs, onder leiding van Chantal Heijdeman.
Algemeen

Doelstelling
De stichting is opgericht op 30 maart 2004 en is gevestigd te ‘s-Gravenhage. De doelstelling van de Stichting is het oprichten, in stand houden en verder tot ontwikkeling brengen van een opleiding uitvoerend kunstenaar. Hierbij geldt in het bijzonder als uitgangspunt de vernieuwing van de euritmie als podiumkunst
gebaseerd op de gedachten van Rudolf Steiner. Dit doel wordt nagestreefd door:

 • samenwerking met andere ewuritmieopleidingen en het bevorderen van erkenning door de overheid van de opleiding uitvoerend kunstenaar.
 • het produceren en (doen) uitvoeren van voorstellingen.

De stichting zal ter bereiking van het doel samenwerken met personen en instellingen die het doel van de stichting zoals vermeld kunnen bevorderen in de meest ruime zin.
De stichting verkrijgt haar middelen door schenkingen, legaten, erfstellingen, opbrengsten uit vermogen, opbrengsten uit activiteiten waaronder opvoering, contributies en bijdragen van donateurs, subsidies, alle andere baten.
Op 4 oktober 2006 is de Stichting Podium Euritmie gefuseerd met de Vereniging ter bevordering van Eurythmie. Ter gelegenheid van deze fusie heeft de Stichting Podium Euritmie het gehele vermogen van de Vereniging ter bevordering van Eurythmie onder algemene titel verkregen en heeft de laatstgenoemde rechtspersoon opgehouden te bestaan. De statuten van de Stichting Podium Euritmie zijn niet gewijzigd.

Resultaat boekjaar
Het boekjaar is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van €12.154,-. Vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur van de Stichting Podium Euritmie is dit exploitatieresultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Mevr. J.M. Klinkenberg – voorzitter
Dhr. Y. Tijsterman – penningmeester


Balans per 31 december 2016

2016 2015
Actief
Liquide middelen
Postbank 6.633 7.788
Postbank – RenteMeerrekening 240 239
Triodos deposito 35.378 46.378
42.251 54.405
Vlottende activa
Debiteuren 0 0
Nog te ontvangen bedragen 0 0
0 0
Totaal 42.251 54.405
2016 2015
Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve 54.405 65.673
Exploitatieresultaat -12.154 -11.268
42.251 54.405
Vlottende passiva
Crediteuren 0 0
Nog te verrekenen bedragen 0 0
0 0
Totaal 42.251 54.405

Winst- en verliesrekening 2016

2016 2015
Lasten
PR Kosten 34 215
Bureaukosten 145 562
Reis- en verblijfkosten 0 0
179 777
Bijdragen 24.313 13.230
Exploitatieresultaat -12.154 -11.268
Totaal 12.338 2.399
Baten
Giften 12.325 2.060
Rente 13 105
Overige baten (o.a. ontvangen spaarrek. VTB) 234
Totaal 12.338 2.399