Jaarverslag 2017

Algemeen

Doelstelling
De stichting is opgericht op 30 maart 2004 en is gevestigd te ‘s-Gravenhage. De doelstelling van de stichting is het oprichten, in stand houden en verder tot ontwikkeling brengen van een opleiding uitvoerend kunstenaar. Hierbij geldt in het bijzonder als uitgangspunt de vernieuwing van de euritmie als podiumkunst
gebaseerd op de gedachten van Rudolf Steiner. Dit doel wordt nagestreefd door:

  • samenwerking met andere euritmieopleidingen en het bevorderen van erkenning door de overheid van de opleiding uitvoerend kunstenaar.
  • het produceren en (doen) uitvoeren van voorstellingen.

De stichting zal ter bereiking van het doel samenwerken met personen en instellingen die het doel van de stichting zoals vermeld kunnen bevorderen in de meest ruime zin.
De stichting verkrijgt haar middelen door schenkingen, legaten, erfstellingen, opbrengsten uit vermogen, opbrengsten uit activiteiten waaronder opvoering, contributies en bijdragen van donateurs, subsidies, alle andere baten.
Op 4 oktober 2006 is de Stichting Podium Euritmie gefuseerd met de Vereniging ter bevordering van Eurythmie. Ter gelegenheid van deze fusie heeft de Stichting Podium Euritmie het gehele vermogen van de Vereniging ter bevordering van Eurythmie onder algemene titel verkregen en heeft de laatstgenoemde rechtspersoon opgehouden te bestaan. De statuten van de Stichting Podium Euritmie zijn niet gewijzigd.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Podium Euritmie bestond per 31 december 2017 officieel uit de volgende personen:

  • Mevr. J.M. Klinkenberg – voorzitter
  • Mevr. G. Brinkman – secretaris
  • Dhr. Y. Tijsterman – penningmeester
  • Dhr. V. Harry – lid

Resultaat boekjaar
Het boekjaar is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 6.878,-. Vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur van de Stichting Podium Euritmie is dit exploitatieresultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Mevr. J.M. Klinkenberg – voorzitter
Dhr. Y. Tijsterman – penningmeester

Balans per 31 december 2017

2017 2016
Actief
Liquide middelen
Postbank 12.217 6.633
Postbank – RenteMeerrekening 240 240
Triodos deposito 22.916 35.378
35.373 42.251
Vlottende activa
Debiteueren 0 0
Nog te ontvangen bedragen 0 0
0 0
Totaal 35.373 42.251
2017 2016
Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve 42.251 54.405
Exploitatieresultaat -6.878 -12.154
35.373 42.251
Vlottende passiva
Crediteuren 0 0
Nog te verrekenen bedragen 0 0
0 0
Totaal 35.373 42.251

Winst- en verliesrekening 2017

2017 2016
Lasten
PR Kosten 34 34
Bureaukosten 1.194 145
Reis- en verblijfkosten 0 0
1.228 179
Bijdragen 11.368 24.313
Exploitatieresultaat -6.878 -12.154
Totaal 5.718 12.338
Baten
Giften 2.675 12.325
Rente 43 13
Overige baten (o.a. ontvangen spaarrek. VTB) 3000
Totaal 5.718 12.338