Jaarverslag 2017

Toekenningen 2017
  1. Manjo Joosten, Bronnen van de euritmie, € 1.000,-. Een boek waarin een aantal publicaties van Werner Barfod in het Nederlands vertaald, bewerkt en aangevuld worden. Het boek zal uitkomen in 2017. Het gaat hier weliswaar niet om een productie, maar is wel van grote waarde voor elke euritmist.
  2. Paul de Roo kreeg € 200,- voor zijn jaarlijks terugkerende project op de Stille Zaterdag. Een intieme middag met de compositie “Muziek voor de Stille Zaterdag” van Paul de Roo, uitgevoerd door de componist zelf, met stille euritmie en een lezing.
  3. “Ciaconna deel 2”, een productie van Gia van den Akker die verder ontwikkeld wordt onder de naam “Face to Face” en in 2017 onder andere te zien zal zijn in Nederland. Een samenwerking met zang met als thema afscheid. De gezongen versie van de Ciaconna van Bach staat hierbij centraal. Zij kreeg € 3.000,-.
  4. Een productie van Studio Focus van Elsemarie ten Brink en Martje Brandsma. Muziek voor marimba, gespeeld door de percussionist Konstantyn Napolov. Zij kregen € 6.000,- waarvan de helft een schenking en de rest voor het garantiefonds, dat zal worden terugbetaald als de inkomsten voldoende blijken te zijn (€ 3.000,- is in 2017 teruggestort).
  5. Ethersoorsten. Een project over meerdere jaren waarbij onderzoek is gedaan vanuit de Natuurwetenschappelijke Sectie en de Sectie voor Woord, Muziek en Euritmie. De voorstelling die al in 2016 te zien was, is uitgebreid met de strijd tussen Michael en Ahriman en getoond tijdens de Pinksterconferentie van de Christengemeenschap en in oktober onder de titel Geesteswarmte /materiekoude. De voorstellingen werden ingeleid en toegelicht door Mario Matthijsen. Het project kreeg € 800,-.
  6. Gedenkstonde voor de Gestorvenen. Euritmieprogramma met toespraak. De jaarlijkse viering in november van de Haagse afdeling van de Antroposofische Vereniging. € 850,-.
  7. Werner Barfod heeft in de jaren zeventig euritmievormen gemaakt voor de Ritmen van de Grondsteenspreuk. Alle 7 zijn in 2017 door verschillende groepen euritmistes ingestudeerd en opgevoerd. Werner Barfod heeft daarbij een Masterclass gegeven. € 2.518,-.
  8. Uit eigen beweging o.l.v. Chantal Heijdeman kreeg € 1.000,- voor Het rozenwonder in de moderne tijd, over het leven van Elizabeth van Thüringen.
  9. Stichting Boilerhouse kreeg € 1.000,- voor “I am the one I have been waiting for”, de pilot van een groot project dat verder ontwikkeld zal worden in 2017 en 2018. De eerste zuil ging over eenzaamheid en het isolement van het individu en de menselijke verbondenheid.
  10. Adam, de mens tussen donker en licht. Een groot opgezette voorstelling met orgel en zang van het internationale gezelschap Sjostakowitsj Ensemble kreeg € 2.000,-

Bestuur
Het bestuur had dezelfde samenstelling als in 2016. Voorzitter Marleen Klinkenberg, penningmeester Yolanda Tijsterman en 2 secretarissen: Vincent Harry en Ghiti Brinkman. Het bestuur is vijf keer bij elkaar geweest.

Resultaat boekjaar
Het boekjaar is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 6.878,-. Vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur van de Stichting Podium Euritmie is dit exploitatieresultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Mevr. J.M. Klinkenberg – voorzitter
Dhr. Y. Tijsterman – penningmeester


Balans per 31 december 2017

2017 2016
Actief
Liquide middelen
Postbank 12.217 6.633
Postbank – RenteMeerrekening 240 240
Triodos deposito 22.916 35.378
35.373 42.251
Vlottende activa
Debiteuren 0 0
Nog te ontvangen bedragen 0 0
0 0
Totaal 35.373 42.251
2017 2016
Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve 42.251 54.405
Exploitatieresultaat -6.878 -12.154
35.373 42.251
Vlottende passiva
Crediteuren 0 0
Nog te verrekenen bedragen 0 0
0 0
Totaal 35.373 42.251

Winst- en verliesrekening 2017

2017 2016
Lasten
PR Kosten 34 34
Bureaukosten 1.194 145
Reis- en verblijfkosten 0 0
1.228 179
Bijdragen 11.368 24.313
Exploitatieresultaat -6.878 -12.154
Totaal 5.718 12.338
Baten
Giften 2.675 12.325
Rente 43 13
Overige baten (o.a. ontvangen spaarrek. VTB) 3000
Totaal 5.718 12.338