Jaarverslag 2019

Inleiding

In 2019 heeft de Stichting Podium Euritmie weer een groot aantal toekenningen kunnen doen. Ook is een begin gemaakt met het maken van beleid in verband met de erfenis die de SPE in 2018 mocht ontvangen. In 2020 zullen de ideeën omtrent het stimuleren van de podiumeuritmie in Nederland verder worden ontwikkeld.

Toekenningen
 1. De grootste uitgave dit jaar ging naar het Elisabeth Vreedehuis. In goed overleg is gewaarborgd dat er drie jaar lang 6 dagdelen per week een zaal beschikbaar is voor de euritmie. Er kan zo volop worden gewerkt aan euritmieprogramma’s of aan euritmische bijdragen in projecten. Het ging om een bedrag van € 50.000,-
 2. Marleen Matthijsen kreeg € 820,- voor de Michaelviering in Den Haag, euritmie en toespraken over Tycho Brahe.
 3. Bij wijze van uitzondering is er subsidie toegekend aan een voorstelling van en door kinderen. De groep Pyrola kreeg € 1.678,-.
 4. Boilerhouse kreeg voor Crater Lake Bridge € 5.000,-. Een groot opgezet locatieprogramma met dansers, dichters, zangers, acteurs en musici in het Westbroekpark.
 5. De groep IOANNA verzorgt vier maal per jaar een culturele middag met veel euritmie ter gelegenheid van de jaarfeesten. Zij kregen € 3.180,-. Zij kunnen daarvoor 2 van de 4 jaarlijkse voorstellingen realiseren.
 6. Elsemarie ten Brink bracht het afstudeerproject van haar euritmiestudenten in China naar Den Haag en kreeg € 2.750,- om dat mogelijk te maken.
 7. Juliette Lelieveld kreeg € 390,- ter ondersteuning van een programma met solo-euritmie bij een kooruitvoering georganiseerd oor Cileke Angenent.
 8. Het Sjostakowitsj ensemble maakte een tournee langs Nederlandse scholen met het sprookje De Heks en de Zonnezuster. Zij hadden nog € 480,- nodig om dat mogelijk te maken.
 9. Het nieuwe impresariaat Quo Vadis organiseerde een euritmiefestival van 3 dragen in Den Haag. Er waren voorstellingen in Pulchri en in het Elisabeth Vreedehuis in alle grote zalen. Het festival met de titel Mimages kreeg € 5.000,- waarvan € 2.000,- garantie. Helaas bleek ook het garantiebedrag nodig om uit de kosten te komen.
 10. Paul de Roo kreeg € 200,- voor zijn jaarlijks terugkerende project op de Stille Zaterdag. Een intieme middag met de compositie ‘Muziek voor de Stille Zaterdag’ van Paul de Roo, uitgevoerd door de componist zelf, met stille euritmie en een lezing.
 11. Het nieuwe Impresariaat Quo Vadis kreeg € 10.000,-. Dit bedrag is specifiek bedoeld voor concrete voorstellingen in Nederland. Half 2020 zal er een overzicht worden overlegd welke voorstellingen met dat bedrag mogelijk zijn gemaakt.
 12. Het Elisabeth Vreedehuis heeft € 1.325,- gekregen als bijdrage voor een wit achterdoek in de theaterzaal. Dit kan de belichting van de euritmie ten goede komen.
 13. Elisabeth Appenrodt heeft een aanvulling gekregen op de begroting voor een middag over de Apocalyps. De euritmie kon in het programma van 2018 niet doorgaan, maar heeft in 2019 wel plaatsgevonden.
 14. Het Sjostakowitsj ensemble kreeg € 1.000,- voor een programma over Genesis. Dit werd in verschillende talen uitgevoerd.
 15. Juliette Lelieveld maakte een programma over de klimaatverandering: Climate Change. Een soloprogramma met tekst en cellomuziek. Zij kreeg € 750,-.
 16. Het Tycho Braheprogramma van Marleen Matthijsen ging op tournee naar Zutphen. De Stichting Enkidoe kreeg daarvoor € 240,-.
 17. Gedenkstonde voor de Gestorvenen. Euritmieprogramma met toespraak. De jaarlijkse viering in november van vier verschillende afdelingen van de Antroposofische Vereniging kreeg € 940,-.
 18. Martine Meursing en Chantal Heijdeman hebben een herdenkingsprogramma voor gestorvenen voorbereid met als titel Kunst tilt op in verbinding met gestorvenen. Er is € 2.000,- toegekend. Helaas kon het in 2019 niet doorgaan, maar in 2020 zal het alsnog plaatsvinden.
 19. Een groep internationale euritmisten brachten het sprookje The White Snake naar Nederland. Zij kregen € 2.400,-.
 20. In Zutphen heeft een gemengde groep van euritmisten en amateurs een programma met teksten van Albert Steffen voorbereid. Zij kregen € 1.500,-.

Bestuur
In 2019 verliet de voorzitter Marleen Klinkenberg het bestuur van de SPE. Zij heeft jarenlang met enorme betrokkenheid en daadkracht het SPE bestuur geleid. Heel veel dank daarvoor. Haar rol is overgenomen door Gerard Smits. Ook Vincent Harry heeft in 2019 officieel afscheid genomen van het bestuur. Zijn plaats is ingenomen door Jos Alaerts. Penningmeester Yolanda Tijsterman en secretaris Ghiti Brinkman zijn gebleven. Het bestuur is acht keer bij elkaar geweest.

Resultaat boekjaar
Het boekjaar is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 97.132,-. Vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur van de Stichting Podium Euritmie’ is dit exploitatieresultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Mevr. J.M. Klinkenberg – voorzitter
Dhr. Y. Tijsterman – penningmeester


Balans per 31 december 2019

2019 2018
Actief
Liquide middelen
Postbank 310 17.415
Postbank – RenteMeerrekening 249 240
Triodos deposito 372.916 452.916
373.475 470.607
Vlottende activa
Debiteuren 0 0
Nog te ontvangen bedragen 0 0
0 0
Totaal 373.475 470.607
2019 2018
Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve 470.607 35.373
Exploitatieresultaat -97.132 435.234
373.475 470.607
Vlottende passiva
Crediteuren 0 0
Nog te verrekenen bedragen 0 0
0 0
Totaal 373.475 470.607

Winst- en verliesrekening 2019

2019 2018
Lasten
PR Kosten 148 64
Bureaukosten 1.270 108
Advieskosten (advocaat+notaris) 21.501
Reis- en verblijfkosten 89
1.418 21.762
Bijdragen 96.358 16.814
Exploitatieresultaat -97.132 435.234
Totaal 644 473.810
Baten
Giften 635 437.810
Rente 9 0
Overige baten (o.a. ontvangen spaarrek. VTB) 0 0
Totaal 644 473.810