Jaarverslag 2020

Inleiding

Het jaar 2020 was vanwege de coronamaatregelen ook voor de podiumeuritmie geen gemakkelijk jaar. Toch zijn er verschillende voorstellingen geweest die met de beperkende maatregelen van maximaal 30 mensen per voorstelling door konden gaan. Veelal is dan gekozen voor 2 voorstellingen per middag of avond. In het overzicht Toekenningen is te zien aan welke voorstellingen de SPE een bijdrage heeft kunnen leveren. Er zijn ook toekenningen gedaan voor voorstellingen die uitgesteld zijn maar die in 2021 hopelijk kunnen doorgaan.

Er is wederom gezamenlijk nagedacht hoe we het geld van de stichting op een consistente en vruchtbare manier kunnen inzetten om de podiumeuritmie in Nederland te stimuleren. In 2021 zullen de statuten worden aangepast.

Toekenningen
 1. Mar-Lin Schut en Lisa Dunker hebben in de Poëzieweek een klein programma kunnen realiseren wat zij meerdere malen konden uitvoeren. Zij kregen € 2.000,-.
 2. In Zutphen heeft een gemengde groep van euritmisten en amateurs een programma met teksten van Albert Steffen voorbereid. Zij hebben dat in 2019 uitgevoerd en kregen voor een reprise van het programma nog eens € 270,-.
 3. Gia van den Akker heeft met een aantal jonge euritmistes een Bachprogramma laten zien tijdens het ingekorte Mimages festival. Zij kreeg € 1.700,-.
 4. Marleen Matthijsen kreeg € 1.000,- voor de Michaelviering in Den Haag, euritmie en toespraken.
 5. Het jaarlijks terugkerende festival Mimages heeft op kleine schaal met weinig publiek toch plaats kunnen vinden. De SPE heeft de huur van de zalen in het Elisabeth Vreedehuis betaald.
 6. De Stille Zaterdag zoals elk jaar georganiseerd door Paul de Roo kon ondanks de coronamaatregelen wel doorgaan, maar helaas zonder publiek. De zaalhuur werd door de SPE betaald.
 7. Juliette Lelieveld maakte in 2019 een programma over de klimaatverandering: Climate Change, een soloprogramma met tekst en cellomuziek. Zij kreeg in 2019 al € 750,-, en in 2020 voor haar tournee met het programma nog eens € 1.000,- .
 8. Gedenkstonde voor de Gestorvenen. Euritmieprogramma met toespraak. De jaarlijkse viering in november van vier verschillende afdelingen van de Antroposofische Vereniging kreeg € 600,-. Bovendien werd de huur van de zaal in het Elisabeth Vreedehuis door de SPE betaald.
 9. Er is een afscheidsvoorstelling georganiseerd voor Adriana van Beek. De SPE heeft dat ondersteund met € 1.324,- Daarnaast is ook de zaalhuur door de SPE betaald.
 10. Bestuur
  In 2020 bestond het bestuur uit Gerard Smits (voorzitter), Yolanda Tijsterman (penningmeester), Ghiti Brinkman (secretaris) en Jos Alaerts (lid). Het bestuur is vier keer bij elkaar geweest en heeft regelmatig via e-mail en de telefoon contact gehad. Het is lange tijd vanwege corona niet mogelijk geweest om bij elkaar te komen.

  Resultaat boekjaar
  Het boekjaar is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 13.788,-. Vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur van de Stichting Podium Euritmie is dit exploitatieresultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.


  Balans per 31 december 2020

  2020 2019
  Actief
  Liquide middelen
  Postbank 749 310
  Postbank – RenteMeerrekening 0 249
  Triodos deposito 358.938 372.916
  Vlottende activa
  Debiteuren 0 0
  Nog te ontvangen bedragen 0 0
  0 0
  Totaal 359.687 373.475
  2020 2019
  Passief
  Eigen vermogen
  Algemene reserve 373.475 470.607
  Exploitatieresultaat -13.788 -97.132
  Vlottende passiva
  Crediteuren 0 0
  Nog te verrekenen bedragen 0 0
  0 0
  Totaal 359.687 373.475

  Winst- en verliesrekening 2020

  2020 2019
  Lasten
  PR Kosten 33 148
  Bureaukosten 1.000 1.270
  Advieskosten (advocaat+notaris) 0 0
  Rente- en bankkosten 873 0
  1.906 1.418
  Bijdragen (*zie Toelichting) 12.407 96.358
  Exploitatieresultaat -13.788 -97.132
  Totaal 525 644
  Baten
  Giften 525 635
  Rente 9
  Overige baten (o.a. ontvangen spaarrek. VTB) 0 0
  Totaal 525 644


  Toelichting

  Bijdragen 2020
  22-01-2020: Spraakmakend/poëzieweek 2.000
  09-02-2020: Enkidoe/Steffen 270
  09-02-2020: Uit eigen beweging 1.000
  13-04-2020: Stille zaterdag 255
  26-06-2020: Lelieveld/Klimaatverandering 1.000
  03-08-2020: v.d. Akker/Hommage Bach 1.700
  22-09-2020: Gedenkstonde 600
  23-09-2020: Matthijsen 1.000
  09-10-2020: Grondsteenspreuk 500
  29-10-2020: Afscheid Adriana van Beek 1.324
  02-11-2020: Vreedehuis huur theaterzaal Gedenkstonde 265
  13-11-2020: Vreedehuis huur theaterzaal 1.828
  02-12-2020: Vreedehuis huur theaterzaal Afscheid Adriana van Beek 665
  Totaal 12.407