Statuten

Statuten Stichting Podium Euritmie

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden.

Rechtspersoon:
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Podium Euritmie
Statutaire zetel: ‘s-Gravenhage
Adres: Riouwstraat 1, 2585 GP ‘s-Gravenhage
Telefoonnummer: 070-3550039
Faxnummer: 070-3543330

Eerste inschrijving in het handelsregister: 30-03-2004
Akte van oprichting: 29-03-2004

Bestuurders:
Naam: Hogrefe, Ralph Baptist
Geboortedatum en -plaats: 09-03-1956, Bonn, Duitsland
Adres: Obrechtstraat 283, 2517 TX ‘s-Gravenhage
Infunctietreding: 29-03-2004

Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)
Naam: Klinkenberg-Wilmar, Johanna Marleen
Geboortedatum en -plaats: 07-07-1945, Amsterdam
Adres: De Bruynestraat 11, 2597 RD ‘s-Gravenhage
Infunctietreding: 29-03-2004

Titel: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)
Naam: Mees, Monica Okino
Geboortedatum en -plaats: 28-07-1960, ‘s-Gravenhage
Adres: Soendastraat 32, 2585 VE ‘s-Gravenhage
Infunctietreding: 29-03-2004

Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

Heden de negenentwintigste maart tweeduizend vier compareerden voor mij, Meester BOUDEWIJN HERMAN DYSERINCK, notaris met plaats van vestiging ‘s-Gravenhage

1. de Heer Meester Robert Alert Antonie Lemmers, wonende te 2275 VP Voorburg, Corbulokade 72, geboren te ‘s-Gravenhage op tien december negentienhonderd zesenveertig, paspoort nummer N68925633 (afgegeven te Zoetermeer op vierentwintig maart negentienhonderd achtennegentig) en gehuwd;

2. de Heer Ralph Baptist Hogrefe, wonende te 2517 TX ‘s-Gravenhage, Obrechtstraat 283, geboren te Bonn (Duitsland) op negen maart negentienhonderd zesenvijftig, Duits paspoort nummer 3531081919 (afgegeven op vijfentwintig juni negentienhonderd drieënnegentig), thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een stichting met de volgende statuten.

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: STICHTING PODIUM EURTIMIE
2. Zij is gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het oprichten, in standhouden en verder tot ontwikkeling, ook internationaal, van een opleiding uitvoerend kunstenaar.

Hierbij geldt in het bijzonder als uitgangspunt de vernieuwing van de euritmie als podiumkunst gebaseerd op de gedachten van Rudolf Steiner.

2. De stichting tracht voormeld doel te bereiken door:

a. samenwerking met andere euritmieopleidingen en het bevorderen van erkenning door de overheid van de opleiding uitvoerend kunstenaar;

b. het produceren en (doen) uitvoeren van voorstellingen.

3. De stichting zal ter bereiking van het doel samenwerking met personen van instellingen die het doel van de stichting zoals vermeld in lid 1 van dit artikel kunnen bevorderen in de meest ruime zin.

Duur

Artikel 3

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Geldmiddelen

Artikel 4

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:

a. schenkingen , legaten, erfstellingen,

b. opbrengsten uit vermogen;

c. opbrengsten uit activiteiten waaronder opvoering,

d. contributies en bijdragen van donateurs,

e. subsidies;

f. alle andere baten

Bestuur

Arikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden, te benoemen en te ontslaan door het bestuur. Het bestuur stelt het aantal van zijn leden vast.

2. Het bestuur kiest uit zijn middelen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De funkties van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. De voorzitter stelt een rooster van aftreden op zodanig dat maximaal twee leden in één jaar aftreden. Een aftredend bestuurslid is tweemaal terstond herbenoembaar.

4. Een nieuw bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

5. Mocht het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal leden bestaan dan blijft het bevoegd.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 6

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig acht(en), met dien verstande dat er tenminste twee maal per jaar wordt vergaderd, deze vergaderingen worden gehouden te ‘s-Gravenhage.

2. De oproeping tot een vergadering geschiedt door de secretaris bij brieven te verzenden ten minste veertien dagen tevoren, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

Aan de artistiek leider van de Euritmie Academie wordt eveneens een oproep tot het bij wonen van een bestuursvergadering gezonden, tenzij het bestuur anders besluit.

3. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

4. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven.

5. Ieder lid heeft één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

6. De vergaderingen worden geleidt door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

7. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gemachtigd medebestuurslid laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat een bestuurslid nooit meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

9. De secretaris maakt van het verhandelde en beslotene notulen op, die door de voorzitter en secretaris in de eerstvolgende bestuursvergadering worden ondertekend.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, die voorzitter, secretaris of penningmeester moeten zijn.

Bevoegdheid

Artikel 8

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 9

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd;

b. door schriftelijke ontslagneming;

c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

d. door ontslag door het bestuur;

e. door overlijden.

2. Een bestuurslid kan door het bestuur worden ontslagen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Boekjaar

Artikel 10

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarstukken

Artikel 11

1. Per het eind van het boekjaar worden de boeken afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.

2. De jaarstukken worden door de accountant van de stichting gecontroleerd. Het bestuur keurt de jaarstukken goed. Goedkeuring van het bestuur strekt de penningmeester tot décharge.

Statutenwijzigingen en ontbinding

Artikel 12

1. Het bestuur is, bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden. Een besluit daartoe dient te worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Indien in de vergadering bedoelt in lid 1 niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordig zijn, wordt op een termijn van tenminste twee weken en ten hoogste vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezigen en vertegenwoordigden bestuursleden een besluit kan worden genomen, mits het een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging de akte houdende de statutenwijziging te doen passeren.

4. In geval van ontbinding wordt in het besluit tot ontbinding vastgesteld wie als vereffenaar zullen optreden.

Vereffening

Artikel 13

1. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zo veel mogelijk van kracht.

2. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen instelling met een gelijk of soortgelijk doel als dat van de stichting.

Voor de eerste maal worden tot bestuurslid benoemd.

1. De comparant sub 2 als voorzitter,

2. Mevrouw Johanna Marleen Klinkenberg-Wilmar, wonende te 2597 RD ‘s-Gravenhage, de Bruynestraat 11, geboren te Amsterdam zeventien juli negentienhonderdvijfenveertig als secretaris;

3. Mevrouw Monica Okino Mees, wonende 2585 VE ‘s-Gravenhage, Soendastraat 32, geboren te ‘s-Gravenhage op achtentwintig juli negentienhonderd zestig als penningmeester.

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt met éénendertig December tweeduizendvier.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparante zijn wij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT